جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

12 قطعه از تلاوتها در مقام فرح فزا

اختصاصی تنغیم / مقام فرح فزا از جمله مقاماتی است که در تلاوت مرحوم استاد محمد رفعت کاربرد زیادی داشته است . این مقام از مشتات مقام نهاوند محسوب می شود و  از ترکیب اجناس نهاوند ، عجم و کرد تشکیل شده است . در این بخش 12 قطعه تلاوت که در مقام فرح فزا تلاوت شده است را تقدیم خواهیم کرد .

آموزش مقام فرح فزا

1 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد حصان

2 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد مصطفی اسماعیل

3 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد مصطفی اسماعیل

4 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد مصطفی اسماعیل

5 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد شعشاعی

6 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد مصطفی اسماعیل

7 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد شحات

8 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد شحات

9 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد محمد اللیثی

10 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد حامد شاکرنژاد

11 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد شعشاعی

12 - دانلود قطعه آموزشی مقام فرح فزا - استاد نعینع
آموزش مقام فرح فزا